Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần khôi phục Máy tính Windows 7 trở về cài đặt trước của Windows. Bài viết này hướng dẫn bạn các bước để khôi phục thủ công máy tính của…