Cứ 1024 byte, người ta gọi là 1 Kilobyte (1 KB = 2 lũy thừa 10 byte). Cứ 1024 KB, người ta gọi là 1 Megabyte (1 MB = 2 lũy thừa 10 KB = 2 lũy thừa 20 Byte = 1.048.576 Byte, hơn 1 triệu). Cứ 1024 MB, người ta gọi là 1 Gigabyte (1 GB = 2…